voor al uw buiten- en binnenzonwering

A.Z. Zonwering

AVG Privacy verklaring

 

A.Z. Zonwering , gevestigd aan Mesdaglaan 1 3141HE Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

A.Z. Zonwering V.O.F.

Mesdaglaan 1

3141HE Maassluis

010-5910716

 

M. Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van A.Z. Zonwering

Hij is te bereiken via info@azzonwering.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

A.Z. Zonwering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze

zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn

dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een

minderjarige, neem dan contact met ons op via info@azzonwering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A.Z. Zonwering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

A.Z. Zonwering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)

gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een

mens (bijvoorbeeld een medewerker van A.Z. Zonwering) tussen zit.

A.Z. Zonwering gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Unit 4 Multivers

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A.Z. Zonwering bewaart gegevens tot 1 jaar na het in eigendom hebben van het door u aangeschafte product en tot u aangeeft dat het product niet meer in uw bezit is,

Indien u dit niet aangeeft, blijven wij uw gegevens bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A.Z. Zonwering gebruikt alleen technische en functionele cookies.

En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw

computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.Z. Zonwering en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@azzonwering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A.Z. Zonwering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A.Z. Zonwering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via info@azzonwering.nl

 

Gegevens welke wij verzamelen en voor welk doel;

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- A.Z. Zonwering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die

†wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

A.Z. Zonwering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld.

A.Z. Zonwering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A.Z.Zonwering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen